Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bindelastiek.com
Versie geldig vanaf: 20 november 2013
Artikel 1 Definities. 1.1 Bindelastiek.com: handelsnaam van Havatec B.V., statutair gevestigd te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30219892. 1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Bindelastiek.com. 1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 1.4 Website van Bindelastiek.com: de website van Bindelastiek.com. Ondermeer te bereiken via www.Bindelastiek.com. 1.5 Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak. 1.6 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Bindelastiek.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Bindelastiek.com en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 1.7 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren. 1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Bindelastiek.com en het aankoopbedrag terug te krijgen.
Artikel 2 Algemene bepalingen. 2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Bindelastiek.com die strekken tot de verkoop van Producten. 2.3 De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Bindelastiek.com. 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten. 2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Bindelastiek.com op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bindelastiek.com kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Bindelastiek.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
Artikel 3 Aanbiedingen. 3.1 Bij de op de website van Bindelastiek.com aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het Product exclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven. 3.2 De op de website van Bindelastiek.com aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product. 3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Bindelastiek.com op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1. 3.4 Bindelastiek.com verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief. 3.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.
Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst. 4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Bindelastiek.com uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Bindelastiek.com akkoord is gegaan met deze aanvaarding. 4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Bindelastiek.com aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de website van Bindelastiek.com. 4.3 Het staat Bindelastiek.com altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Bindelastiek.com zal Bindelastiek.com dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.
Artikel 5 Levering. 5.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Bindelastiek.com de bestelde Producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven. 5.2 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Bindelastiek.com en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Bindelastiek.com. 5.3 Indien Bindelastiek.com niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.
Artikel 6 Retournering van Producten. 6.1 Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde Product, mits ongeopend en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan Bindelastiek.com retour te zenden. 6.2 Bindelastiek.com zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument. 6.3 Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument. 6.4 De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen. 6.5 Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Bindelastiek.com. 6.6 Een Consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product naar de persoonlijke voorkeur van de Consument is vervaardigd of indien het naar zijn aard niet kan worden teruggenomen.
Artikel 7 Garantie. 7.1 De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Bindelastiek.com te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen. 7.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Bindelastiek.com wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden. 7.3 De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.
Artikel 8 Prijs & Betaling. 8.1 Bij de op de website van Bindelastiek.com aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het Product exclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven. 8.2 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Bindelastiek.com gemeld te worden, waarna Bindelastiek.com het bedrag zal corrigeren. 8.3 Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden. 8.4 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom. 9.1 De door Bindelastiek.com geleverde Producten blijven eigendom van Bindelastiek.com tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Bindelastiek.com gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 9.2 Ingeval Bindelastiek.com een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bindelastiek.com vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 9.3 De inhoud van de website van Bindelastiek.com, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Bindelastiek.com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Bindelastiek.com.
Artikel 10 Overmacht. 10.1 Bindelastiek.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 10.2 Bindelastiek.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Bindelastiek.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
Artikel 11 Aansprakelijkheid. 11.1 Indien Bindelastiek.com aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 11.2 Bindelastiek.com is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 1)de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. 2)de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bindelastiek.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bindelastiek.com toegerekend kunnen worden. 3)redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 Bindelastiek.com sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Bindelastiek.com geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Bindelastiek.com, zijn directie en/of leidinggevend personeel. 11.4 Bindelastiek.com is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen. 2.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bindelastiek.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 12.2 De Klant en Bindelastiek.com zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 12.3 Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Utrecht gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Bindelastiek.com en de Klant.

Scherpe prijzen

2% korting met kortingscode ideal

Gratis verzending Nederland

Prijzen zijn ex. B.T.W.